Fabrik rolikini garyşdyrmak, senenama ýa-da arassalamak

Gysga düşündiriş:

Garyşyk degirmenleri ýa-da gaýtadan işleýän degirmenler, çig maly has peýdaly birleşmelere gaýtadan işlemek üçin rezin, teker ýa-da plastmassa senagatynda ulanylýan garyşyk maşynlar hem diýilýär.Kauçuk arassalaýjy degirmenleri mysal alalyň: Fabrikleriň içinde rezin balaklar uly rolikli gurnamalar bilen iýmitlenýär, bu reziniň döwülmegine, ýumşadylmagyna we birmeňzeş garyndysyny döretmäge kömek edýär.

Kauçuk açyk garyşyk fabriklerinde, rezin garyjy maşynlarda ulanylýan garyndy rulonlary;rezin nepis mikserler;rezin garyjy degirmenler, plastmassa garyjy degirmenler, rulon açyk garyşyk degirmenleri möhüm komponentler bolup, degirmeniň işine we netijeliligine ep-esli täsir edýär.

Rolikler, adatça ýokary basyşa we könelmek üçin çoýun demirden, ýasalan polatdan ýa-da hrom bilen örtülen polatdan ýasalýar.Rolikleriň diametri Φ216 mm-den Φ710 mm aralygynda.Has uly diametrler has gowy arassalamak üçin has ýokary basyşlary üpjün edýär.Rolik uzynlygy rezin listiň ini bilen baglanyşdyrylýar.Adaty uzynlyklar Φ990mm-den 002200mm aralygynda.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Garyndy degirmenlerinde garyndy rulonlarymyzyň artykmaçlyklary

 • Geýmäge garşylyk - Garyndy rulonlary ýönekeý uglerod polatdan ýa-da çoýun rulonlaryndan has uzak dowam edýär.Hrom, nikel, molibden we ş.m. ýaly komponentler bilen garyndylaryň ulanylmagy mehaniki könelişmä we poslama has gowy garşylyk berýär.
 • Yzygiderli gatylyk - Specialörite erginler, tutuşlygyna gaty berklik bilen guýulýar.Bu rulonlarda deň däl eşikleriň ýa-da ýumşak tegmilleriň ösmeginiň öňüni alýar.
 • Has ýokary güýç - erginler rezin üweýiş wagtynda ýüze çykan ýokary temperaturalarda has ýokary güýç berýär.Bu has ýokary düwün basyşyny ulanmaga mümkinçilik berýär.
 • Ölçegli durnuklylyk - garyndy rulonlary ýönekeý uglerod polat bilen deňeşdirilende ýokary ýüklerde öz görnüşini we ölçeglerini has gowy saklaýar.Bu rolik boşlugynyň saklanmagyny üpjün edýär.
 • Weighteňil agram - Berlen güýç üçin, ergin rulonlary polat rulonlardan has ýeňil bolup, podşipnikleriň ýüküni azaldyp biler.
 • Surfaceerüsti has oňat gutarmak - Garyndy polatdan ýasalan rulonlar, rezinleriň rulonlara ýapyşmagynyň öňüni almaga kömek edýän gaty tekiz ýer bilen işlenip bilner.
 • Sypatlaryň çeýeligi - Dürli garyndy elementleri we ýylylygy bejermek bilen, gatylyk, güýç, könelişme garşylygy we ş.m. ýaly häsiýetler düzülip bilner.
 • Aşaky tehniki hyzmat - Garyndy rulonlaryň has ýokary öndürijiligi çalyşmagyň ýygylygyny we rulony abatlamak üçin az iş wagtyny aňladýar.
 • Has ýokary öndürijilik - Garyndy rulonlarynyň artykmaçlyklary belli bir wagtda has ýokary hilli rezin öndürmek ukybyna öwrülýär.

Esasy tehniki parametrler

Model

Model

1

Φ710 * 2200

11

00400 * 1000

2

60660 * 2130

12

00400 * 1400

3

Φ610 * 2200

13

Φ246 * 1300

4

Φ610 * 1800

14

80380 * 1070

5

Φ610 * 800

15

60360 * 910

6

00600 * 1200

16

20320 * 950

7

60560 * 1700

17

Φ246 * 1300

8

50550 * 1500

18

Φ228 * 1080

9

50450 * 1400

19

20220 * 1300

10

50450 * 1200

20

16216 * 990

Önüm suratlary

Açyk garyşyk degirmenleri üçin rolikler04
Açyk garyşyk degirmenleri üçin rolikler03
Açyk garyşyk degirmenleri üçin rolikler02
Açyk garyşyk degirmenleri üçin rolikler01

Gaplamak

Açyk garyşyk degirmenleri üçin rolikler05
Açyk garyşyk degirmenleri üçin rolikler06

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler